O spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Odrodzenie” została powołana na Zebraniu Założycielskim w dniu 29.12.1959r. i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie w dniu 31.03.1960r. pod numerem A.RS IX-7628. Spółdzielnia została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000199466, posiada nr identyfikacji podatkowej NIP 745-000-19-19 oraz nr REGON 487864.
Przedmiotem przeważającej działalności Spółdzielni jest obsługa nieruchomości na własny rachunek (PKD–68.20.Z). Spółdzielnia prowadzi również działalność związaną z zarządzaniem nieruchomościami na zlecenie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Odrodzenie” zajmuje powierzchnię 212.039,57 m², w tym:
64.113,99 m² (30 %) – grunty własne członków
11.662,82 m² (5 %) – grunty własne Spółdzielni
43.487,00 m² (21 %) – grunty w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni
92.775,75 m² (44 %) – grunty wyodrębnione będące własnością mieszkańców

Na gruntach tych znajdują się 63 spółdzielcze budynki mieszkalne z 2.504 mieszkaniami o następującej strukturze własnościowej:
23 mieszkania (1 %) – na zasadach lokatorskiego prawa do lokalu
1.014 mieszkań (41 %) – na zasadach własnościowego prawa do lokalu
1.434 mieszkania (57 %) – na zasadach własności odrębnej
33 mieszkania (1 %) – na zasadach najmu

Spółdzielnia posiadała w administracji zasoby o powierzchni blisko 139 tys. m2 w tym ok. 6,5 tys. m² zarządzanych przez Spółdzielnię wspólnot mieszkaniowych: Chrobrego 6, Narońskiego 11, Solidarności 5 i 7 oraz 3 Maja 13.

Na koniec 2022 roku w Spółdzielni zrzeszonych było 2.377 członków w tym: 2278 zamieszkałych, 59 współmałżonków zaś 40 członków posiadało własnościowe lokale użytkowe. Ponadto 129 osób posiada tytuł prawny do mieszkania nie będąc członkami spółdzielni, 33 lokale mieszkalne użytkowane są na zasadach najmu a 59 osób posiada więcej niż jedno mieszkanie.